VESCOM Innovate or die

Zmienimy sposób,
w jaki patrzysz na IT.

VESCOM jest organizacją zrzeszającą ekspertów z zakresu technologii i innowacji, którzy z pasją wspierają rozmaite procesy biznesowe naszych klientów.

Naszą misją jest profesjonalna obsługa firm, korporacji i instytucji publicznych w zakresie infrastruktury, oprogramowania oraz usług wdrożeniowych, integratorskich i programistycznych.

Gazele Biznesu


Firma Vescom jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.01.02.02-10-0041/19
W ramach dofinansowania realizujemy projekt opracowania innowacyjnego narzędzia dla inżynierów architektów RUVRE (Remote Universal Virtual Reality Rendering Engine) – zestaw aplikacji klienckich, serwerowych oraz wtyczek do programów inżynierskich pozwalające na usprawnienie współpracy branży technicznej z branżą biznesową.

fundusz ue

VESCOM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Łodzi, adres: 91-164 Łódź, ulica Cebertowicza 52, informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie produktu RUVRE (Remote Universal Virtual Reality Rendering Engine) będącego wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka dla Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP.

loga projektu